Rotermann Pluss OÜ
registrikood 16261671, Rotermanni tn 8, Tallinn 10111, e-post
isikuandmete kasutamise tingimused


Isikuandmed. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on igasugune inimesega seostatav teave nagu nimi, isikukood, e-post, telefoni nr jm konkreetse inimesega seostatavad andmed.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Rotermann Pluss OÜ (edaspidi Rotermann Pluss) osutab ärikinnisvara üüriteenust (annab äriruume üürile) ja sellega seotud lisateenuseid (nt üüriga seotud kõrvalteenused). Rotermann Pluss kasutab isikuandmeid eelnimetatud teenuse osutamiseks, samuti turu-uuringuteks, otseturunduseks, teenuste arendamiseks ja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

Peamised isikuandmed, mida Rotermann Pluss kasutab, on kliendi esindaja, töötaja ja muu abilise nimi, e-post ja telefoninumber.

Isikuandmete töötlemise esmane õiguslik alus on Rotermann Plussi ja kliendi vaheline leping, samuti õigusnormist tulenev alus ja kliendi nõusolek. Isikuandmete kasutamise aluseks võib olla ka Rotermann Plussi või muu isiku õigustatud huvi, millest informeerime klienti eraldi.

Rotermann Pluss ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, kui see tingib kliendi õiguste piiramise (nt keelduv otsus).

Küpsised

Rotermann Pluss kasutab veebilehel küpsiseid (ingl k Cookies), avaldades lehel sellesisulise teate ja küsides vajadusel veebilehe kasutaja nõusolekut. Küpsis on väike tekstifail, mida veebileht salvestab kasutaja arvutisse või nutiseadmesse. See võimaldab talletada infot veebilehe kasutaja eelistuste kohta, nii et kasutaja ei pea lehte uuesti külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Isikuandmete allikad

Rotermann Pluss kasutab isikuandmeid lepingu alusel teenuste osutamiseks ja saab selleks andmeid oma lepingupartneri (klient) käest. Kui kliendilt ei ole võimalik lepingu täitmiseks vajalikke andmeid saada, võib kannatada teenuse osutamise kvaliteet või teenus muutuda kliendile kulukamaks vm viisil ebasoodsamaks.

Rotermann Pluss võib lisaks kliendi esitatud andmetele saada andmeid teiste isikute käest. Nt kinnisvara üürilepingu sõlmimisel võime kliendi maksevõimes veendumiseks küsida andmeid krediidivõimelisuse ja maksehäirete andmeid haldavalt teenusepakkujalt. Saame isikuandmeid ka avalikest registritest.

Isikuandmete avaldamine

Rotermann Pluss hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsena ja ei anna neid reeglina edasi teisele isikule. Erandina annab Rotermann Pluss isikuandmeid volitatud töötlejale, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, või kui selleks on kliendi nõusolek või muu õiguslik alus.

Rotermann Pluss edastab isikuandmeid volitatud töötlejale lepingu alusel, millega volitatud töötleja kohustub hoidma isikuandmed konfidentsiaalsena ja võib kasutada neid üksnes lepingus määratud otstarbel. Rotermann Pluss võib teenuste osutamisel kasutada volitatud töötlejaid ja edastada neile isikuandmeid eelkõige:
• kokkulepitud teenuse osutamiseks (ruumide üür);
• isikuandmete hoidmiseks (serveriteenus);
• IKT teenuste toimimiseks (IT-partnerid);
• teenustega seotud reklaamiks ja turunduseks (soodustused, pakkumised);
• võlgnevuste sissenõudmiseks (maksehäireregistrid, inkassoettevõtjad).
Rotermann Pluss ei edasta isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välisesse kolmandasse riiki, kus puudub piisav isikuandmete kaitse tase.

Isikuandmete säilitamine

Rotermann Pluss säilitab isikuandmeid kuni nende kasutamise eesmärgi ammendumiseni. Kui isikuandmeid ei ole nende kasutamise eesmärgil enam vajalikud, kustutame need. Kui andmed on seotud lepingust või seadusest tuleneva õigussuhtega, võime säilitada andmeid seni, kuni need on vajalikud õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Isiku õigused

Isikul (andmesubjekt) on vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 õigus:
• tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;
• nõuda isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;
• nõuda isikuandmete ülekandmist;
• esitada isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;
• nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;
• võtta isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;
• esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

Täiendav teave

Isikuandmetega seotud küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile .
Vastame Teie isikuandmetega seotud päringule, kui oleme päringus märgitud isikuandmete vastutav töötleja. Juhindume vastamisel isikuandmete kaitse üldmääruse jm õigusaktide tingimustest.

Koostatud: august 2022.

Developed by Reaktiiv